Novinky & Zprávy

Podnájem družstevního bytu

Ano můžete, ale je nutné předem získat písemný souhlas vlastníka bytu, tedy družstva. Zpravidla tuto problematiku řeší stanovy družstva. Pokud je ve stanovách uvedeno, že podnájem nepodléhá souhlasu družstva nebo že člen družstva může byt sám přenechat do podnájmu třetí osobě, můžeme takové ustanovení ve stanovách považovat za souhlas vlastníka, tj. družstva s podnájmem bytu, a potom další zvláštní písemný souhlas není nutný. Taktéž souhlas s podnájmem, udělený v nájemní smlouvě, uzavírané mezi družstvem a členem družstva je dostačující.

V případě nedodržení správného postupu, tj. absence souhlasu družstva jako vlastníka bytu s podnájmem hrozí vyloučení člena z družstva za hrubé porušení jeho povinností ve vztahu k družstvu.

Navíc, podnájemní smlouva bez udělení souhlasu vlastníka je neplatná a člen družstva se dopouští jednání,které se dle občanského zákoníku považuje za porušení povinností člena družstva jako nájemce, v důsledku kterého může pronajímatel, tj. družstvo vypovědět nájemci, tj. členu družstva nájem bez přivolení soudu.