Novinky & Zprávy

Kdo a kdy se platí daň z nemovitých věcí

Pro určení toho, kdo je povinen platit Daň z nemovitosti je rozhodný stav vlastnictví k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Dále v případě povinnosti podat daňové přiznání k příslušnému správci daně je poplatník povinen tak učinit do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitostí je splatná, vyjma u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

V případě, že převod nemovitosti proběhl na přelomu roku a k podání návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo před koncem roku, tak poplatníkem daně bude nabyvatel (kupující), protože vlastnické právo bude zapsáno ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu.