Novinky & Zprávy

Daňové povinnosti při převodu vlastnictví

Jedná-li se o převod vlastnického práva k nemovité věci směnnou nebo kupní smlouvou, má vlastník nemovité věci, tj. převodce zákonnou povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou na tom, že poplatníkem bude nabyvatel, a daň z příjmu (jedná-li se o podnikatele, pak také příslušné DPH).

K osvobození od daně z příjmu dochází zjednodušeně řečeno ve třech případech. V prvním z nich je převodce osvobozen od daně z příjmu v případě převodu nemovité věci, jejímž vlastníkem je minimálně 5 let. Osvobozen může být dále v případě, jde-li o převod vlastnického práva k rodinnému domu či bytu, pokud v něm měl převodce bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před převodem. Nesplňuje-li převodce ani jednu z výše uvedených podmínek, pak může být osvobozen již jen v případě, kdy měl převodce bydliště v rodinném domě či bytě po dobu kratší dvou let a získané prostředky použije k uspokojení bytové potřeby, a to nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž tyto prostředky přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením.

Pokud se jedná o „převod družstevního bytu“, tj. o převod podílu v družstvu, hradí člen družstva, který převádí svůj podíl v družstvu, daň z příjmu. Daň z nabytí nemovitých věcí se na „převod družstevního bytu“ nevztahuje, neboť se nejedná o převod vlastnického práva k nemovitosti.

K osvobození od daně z příjmu dochází v případě, je-li člen družstva vlastníkem podílu v družstvu minimálně po dobu 5 let. Osvobozen je dále v případě, pokud prostředky získané za převod podílu v družstvu použije k uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž tyto prostředky přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Podmínkou zde je, že současně musí být zrušena nájemní smlouva člena družstva k bytu.

Pokud se jedná o převod nemovitých věcí v majetku obchodní společnosti, příjem z převodu, ať už vlastnického práva k nemovitosti, nebo podílu v družstvu podléhá zdanění vždy.