Novinky & zprávy

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016

Od 1.11.2016 došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí. Nyní je tedy poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující) a současně došlo k zániku institutu ručitele daně. Dosavadní úprava, dávala v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost. Nabyvatel…

Číst více

Kdo a kdy se platí daň z nemovitých věcí

Pro určení toho, kdo je povinen platit Daň z nemovitosti je rozhodný stav vlastnictví k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Dále v případě povinnosti podat daňové přiznání k příslušnému správci daně je poplatník povinen tak učinit do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitostí je splatná, vyjma u poplatníků daně provozujících zemědělskou…

Číst více

Nabývání nemovitostí v ČR cizinci

Dnem 1.5.2009 bylo nabývání nemovitostí cizinci (míní se tak fyzická osoba s trvalým pobytem mimo ČR, která není českým státním občanem nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR), a to i příslušníky tzv. třetích zemí, tj. států mimo Evropskou unii, umožněno v podstatně větší míře než dříve. V současnosti mohou VŠICHNI cizinci nabývat na území…

Číst více

Daňové povinnosti při převodu vlastnictví

Jedná-li se o převod vlastnického práva k nemovité věci směnnou nebo kupní smlouvou, má vlastník nemovité věci, tj. převodce zákonnou povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou na tom, že poplatníkem bude nabyvatel, a daň z příjmu (jedná-li se o podnikatele, pak také příslušné DPH). K osvobození od…

Číst více

Podnájem družstevního bytu

Ano můžete, ale je nutné předem získat písemný souhlas vlastníka bytu, tedy družstva. Zpravidla tuto problematiku řeší stanovy družstva. Pokud je ve stanovách uvedeno, že podnájem nepodléhá souhlasu družstva nebo že člen družstva může byt sám přenechat do podnájmu třetí osobě, můžeme takové ustanovení ve stanovách považovat za souhlas vlastníka, tj. družstva s podnájmem bytu,…

Číst více