Prodej a pronájem nemovitostí - housareality, IČ: 46521241, se sídlem Nepilova 903/1, 190 00 Praha 9, tel.: +420 774 061 971, e-mail: info@housareality.cz

All posts in Daně

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016

Comments Off on Daň z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016

Od 1.11.2016 došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí. Nyní je tedy poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující) a současně došlo k zániku institutu ručitele daně.

Dosavadní úprava, dávala v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost. Nabyvatel nyní bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny.

ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. 5. Srpna 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Comments Off on Daň z nabytí nemovitých věcí

Poplatníkem daně je převodce (prodávající) vlastnictví k nemovitosti, jde-li o nabytí vlastnictví k nemovitosti koupí nebo směnou, v takovém případě je nabyvatel (kupující) ručitelem. Převodce a nabyvatel se však mohou výslovně ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel; v takovém případě se institut ručení neuplatní. V ostatních případech je poplatníkem daně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

V praxi to znamená, že pokud se převodce a nabyvatel ve smlouvě nedohodnou, že poplatníkem daně je nabyvatel a převodce daň neuhradí a příslušný finanční úřad by se nedomohl soudní cestou uhrazení této daně na převodci, pak by finanční úřad vyžadoval uhrazení této daně nabyvatelem. Postup finančního úřadu je v těchto případech individuální. Povinnost uhradit tuto daň má převodce nejpozději do tří měsíců od měsíce následujícího potom co byl zapsán vklad vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí.

Abychom předešli případným komplikacím sestavujeme smlouvy tak, že příslušná daň z nabytí nemovitých věcí je vždy uložena ve sjednané formě úschovy a po podání daňového přiznání převodcem je poukázána přímo na účet příslušného finančního úřadu. Vyplnění příslušného daňového přiznání a dohled nad tím, aby příslušná daň byla včas uhrazena je pro nás ve vztahu k našim klientům samozřejmostí.

Daň z nemovitosti

Comments Off on Daň z nemovitosti

Pro určení toho, kdo je povinen platit Daň z nemovitosti je rozhodný stav vlastnictví k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Dále v případě povinnosti podat daňové přiznání k příslušnému správci daně je poplatník povinen tak učinit do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitostí je splatná, vyjma u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

V případě, že převod nemovitosti proběhl na přelomu roku a k podání návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo před koncem roku, tak poplatníkem daně bude nabyvatel (kupující), protože vlastnické právo bude zapsáno ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu.

Daňové povinnosti při převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Comments Off on Daňové povinnosti při převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Jedná-li se o převod vlastnického práva k nemovité věci směnnou nebo kupní smlouvou, má vlastník nemovité věci, tj. převodce zákonnou povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou na tom, že poplatníkem bude nabyvatel, a daň z příjmu (jedná-li se o podnikatele, pak také příslušné DPH).

K osvobození od daně z příjmu dochází zjednodušeně řečeno ve třech případech. V prvním z nich je převodce osvobozen od daně z příjmu v případě převodu nemovité věci, jejímž vlastníkem je minimálně 5 let. Osvobozen může být dále v případě, jde-li o převod vlastnického práva k rodinnému domu či bytu, pokud v něm měl převodce bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před převodem. Nesplňuje-li převodce ani jednu z výše uvedených podmínek, pak může být osvobozen již jen v případě, kdy měl převodce bydliště v rodinném domě či bytě po dobu kratší dvou let a získané prostředky použije k uspokojení bytové potřeby, a to nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž tyto prostředky přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením.

Pokud se jedná o „převod družstevního bytu“, tj. o převod podílu v družstvu, hradí člen družstva, který převádí svůj podíl v družstvu, daň z příjmu. Daň z nabytí nemovitých věcí se na „převod družstevního bytu“ nevztahuje, neboť se nejedná o převod vlastnického práva k nemovitosti.

K osvobození od daně z příjmu dochází v případě, je-li člen družstva vlastníkem podílu v družstvu minimálně po dobu 5 let. Osvobozen je dále v případě, pokud prostředky získané za převod podílu v družstvu použije k uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž tyto prostředky přijal. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Podmínkou zde je, že současně musí být zrušena nájemní smlouva člena družstva k bytu.

Pokud se jedná o převod nemovitých věcí v majetku obchodní společnosti, příjem z převodu, ať už vlastnického práva k nemovitosti, nebo podílu v družstvu podléhá zdanění vždy.